วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ฝ่าหลุนต้าฝ่า

http://falunthai.org/sharing/9download/thaibooklet_2010.pdf


ระบบการบาเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่า สามารถไขปริศนาของวิทยาศาสตร์สมยัใหมไ่ด้ page9image1660